ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
565
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
802 
12.08 
565
  นามน  นามน
60
1,567 
151 
9.64 
565
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
718 
15.97 
565
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
258 
16.49 
565
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
283 
24.65 
565
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
485 
8.44 
565
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
354 
13.08 
565
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
861 
12.10 
565
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
542 
19.83 
565
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
100 
5.02 
565
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
576 
21.29 
565
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
330 
19.96 
565
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
387 
10.65 
565
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
411 
14.43 
565
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
159 
10.01 
565
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
276 
13.93 
565
  นาคู  นาคู
60
2,236 
147 
6.57 
565
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
61 
3.90 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100