ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
566
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
10
6,637 
147 
2.21 
566
  นามน  นามน
10
1,567 
23 
1.47 
566
  กมลาไสย  กมลาไสย
10
4,497 
21 
0.47 
566
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
10
1,565 
21 
1.34 
566
  ร่องคำ  ร่องคำ
10
1,148 
24 
2.09 
566
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
10
5,749 
23 
0.40 
566
  เขาวง  เขาวง
10
2,706 
99 
3.66 
566
  ยางตลาด  ยางตลาด
10
7,117 
32 
0.45 
566
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
10
2,733 
45 
1.65 
566
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
10
1,993 
14 
0.70 
566
  คำม่วง  คำม่วง
10
2,706 
78 
2.88 
566
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
10
1,653 
46 
2.78 
566
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
10
3,635 
27 
0.74 
566
  สมเด็จ  สมเด็จ
10
2,848 
70 
2.46 
566
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
10
1,589 
0.25 
566
  สามชัย  สามชัย
10
1,982 
24 
1.21 
566
  นาคู  นาคู
10
2,236 
33 
1.48 
566
  ดอนจาน  ดอนจาน
10
1,564 
0.32 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100