ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
567
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
6,637 
472 
7.11 
567
  นามน  นามน
20
1,567 
51 
3.25 
567
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
4,497 
157 
3.49 
567
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
1,565 
82 
5.24 
567
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
1,148 
53 
4.62 
567
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
5,749 
227 
3.95 
567
  เขาวง  เขาวง
20
2,706 
87 
3.22 
567
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
7,117 
414 
5.82 
567
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
2,733 
155 
5.67 
567
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
1,993 
54 
2.71 
567
  คำม่วง  คำม่วง
20
2,706 
44 
1.63 
567
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
1,653 
199 
12.04 
567
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
3,635 
118 
3.25 
567
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
2,848 
227 
7.97 
567
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
1,589 
50 
3.15 
567
  สามชัย  สามชัย
20
1,982 
150 
7.57 
567
  นาคู  นาคู
20
2,236 
10 
0.45 
567
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
1,564 
22 
1.41 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100