ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
568
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
30
6,637 
187 
2.82 
568
  นามน  นามน
30
1,567 
49 
3.13 
568
  กมลาไสย  กมลาไสย
30
4,497 
447 
9.94 
568
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
30
1,565 
154 
9.84 
568
  ร่องคำ  ร่องคำ
30
1,148 
242 
21.08 
568
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
30
5,749 
182 
3.17 
568
  เขาวง  เขาวง
30
2,706 
168 
6.21 
568
  ยางตลาด  ยางตลาด
30
7,117 
458 
6.44 
568
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
30
2,733 
292 
10.68 
568
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
30
1,993 
28 
1.40 
568
  คำม่วง  คำม่วง
30
2,706 
437 
16.15 
568
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
30
1,653 
155 
9.38 
568
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
30
3,635 
255 
7.02 
568
  สมเด็จ  สมเด็จ
30
2,848 
154 
5.41 
568
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
30
1,589 
94 
5.92 
568
  สามชัย  สามชัย
30
1,982 
99 
4.99 
568
  นาคู  นาคู
30
2,236 
94 
4.20 
568
  ดอนจาน  ดอนจาน
30
1,564 
27 
1.73 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100