ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
569
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
6,637 
29 
0.44 
569
  นามน  นามน
5
1,567 
20 
1.28 
569
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,497 
28 
0.62 
569
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,565 
0.19 
569
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
1,148 
0.78 
569
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,749 
33 
0.57 
569
  เขาวง  เขาวง
5
2,706 
38 
1.40 
569
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
7,117 
59 
0.83 
569
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,733 
24 
0.88 
569
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,993 
15 
0.75 
569
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,706 
37 
1.37 
569
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,653 
18 
1.09 
569
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
3,635 
18 
0.50 
569
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,848 
18 
0.63 
569
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,589 
17 
1.07 
569
  สามชัย  สามชัย
5
1,982 
0.00 
569
  นาคู  นาคู
5
2,236 
13 
0.58 
569
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
1,564 
0.38 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100