ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.5 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
570
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
6,637 
25 
0.38 
570
  นามน  นามน
5
1,567 
16 
1.02 
570
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,497 
22 
0.49 
570
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,565 
0.51 
570
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
1,148 
0.70 
570
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,749 
41 
0.71 
570
  เขาวง  เขาวง
5
2,706 
24 
0.89 
570
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
7,117 
31 
0.44 
570
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,733 
18 
0.66 
570
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,993 
11 
0.55 
570
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,706 
15 
0.55 
570
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,653 
10 
0.60 
570
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
3,635 
11 
0.30 
570
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,848 
29 
1.02 
570
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,589 
10 
0.63 
570
  สามชัย  สามชัย
5
1,982 
0.05 
570
  นาคู  นาคู
5
2,236 
0.31 
570
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
1,564 
0.26 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.5 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100