ระดับอำเภอ
KPI 3.1.2.6 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
571
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
30
6,637 
92 
1.39 
571
  นามน  นามน
30
1,567 
28 
1.79 
571
  กมลาไสย  กมลาไสย
30
4,497 
265 
5.89 
571
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
30
1,565 
41 
2.62 
571
  ร่องคำ  ร่องคำ
30
1,148 
88 
7.67 
571
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
30
5,749 
80 
1.39 
571
  เขาวง  เขาวง
30
2,706 
81 
2.99 
571
  ยางตลาด  ยางตลาด
30
7,117 
253 
3.55 
571
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
30
2,733 
192 
7.03 
571
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
30
1,993 
26 
1.30 
571
  คำม่วง  คำม่วง
30
2,706 
115 
4.25 
571
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
30
1,653 
116 
7.02 
571
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
30
3,635 
42 
1.16 
571
  สมเด็จ  สมเด็จ
30
2,848 
104 
3.65 
571
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
30
1,589 
20 
1.26 
571
  สามชัย  สามชัย
30
1,982 
43 
2.17 
571
  นาคู  นาคู
30
2,236 
13 
0.58 
571
  ดอนจาน  ดอนจาน
30
1,564 
0.32 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.2.6 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100