ระดับอำเภอ
KPI 3.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
572
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
4
120,408 
635 
0.53 
572
  นามน  นามน
4
37,033 
114 
0.31 
572
  กมลาไสย  กมลาไสย
4
64,908 
245 
0.38 
572
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
4
24,092 
69 
0.29 
572
  ร่องคำ  ร่องคำ
4
14,658 
46 
0.31 
572
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
4
82,857 
216 
0.26 
572
  เขาวง  เขาวง
4
30,560 
127 
0.42 
572
  ยางตลาด  ยางตลาด
4
115,709 
458 
0.40 
572
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
4
45,387 
135 
0.30 
572
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
4
35,219 
119 
0.34 
572
  คำม่วง  คำม่วง
4
41,093 
314 
0.76 
572
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
4
37,043 
136 
0.37 
572
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
4
66,809 
187 
0.28 
572
  สมเด็จ  สมเด็จ
4
63,843 
154 
0.24 
572
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
4
27,993 
84 
0.30 
572
  สามชัย  สามชัย
4
21,753 
1,283 
5.90 
572
  นาคู  นาคู
4
27,174 
86 
0.32 
572
  ดอนจาน  ดอนจาน
4
26,158 
340 
1.30 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44