ระดับอำเภอ
KPI 3.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
573
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
2,737 
1,025 
37.45 
573
  นามน  นามน
40
372 
100 
26.88 
573
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
1,343 
702 
52.27 
573
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
600 
228 
38.00 
573
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
393 
155 
39.44 
573
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
1,931 
611 
31.64 
573
  เขาวง  เขาวง
40
970 
392 
40.41 
573
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
1,271 
317 
24.94 
573
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
1,113 
456 
40.97 
573
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
198 
56 
28.28 
573
  คำม่วง  คำม่วง
40
1,406 
489 
34.78 
573
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
596 
241 
40.44 
573
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
963 
274 
28.45 
573
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
543 
137 
25.23 
573
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
574 
182 
31.71 
573
  สามชัย  สามชัย
40
187 
33 
17.65 
573
  นาคู  นาคู
40
506 
195 
38.54 
573
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
461 
175 
37.96 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 4 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 14 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 22.22