ระดับอำเภอ
KPI 3.8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
581
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
2,996 
45.14 
581
  นามน  นามน
60
1,567 
372 
23.74 
581
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
1,051 
23.37 
581
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
403 
25.75 
581
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
539 
46.95 
581
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
2,643 
45.97 
581
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
496 
18.33 
581
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
2,660 
37.38 
581
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,750 
64.03 
581
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,009 
50.63 
581
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
1,074 
39.69 
581
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
953 
57.65 
581
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
1,485 
40.85 
581
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,091 
38.31 
581
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
808 
50.85 
581
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
135 
6.81 
581
  นาคู  นาคู
60
2,236 
922 
41.23 
581
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
768 
49.10 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 1 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 5.56