ระดับอำเภอ
KPI 3.9 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
582
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
3,059 
46.09 
582
  นามน  นามน
60
1,567 
931 
59.41 
582
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
2,448 
54.44 
582
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
740 
47.28 
582
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
596 
51.92 
582
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
1,824 
31.73 
582
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
1,352 
49.96 
582
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
3,196 
44.91 
582
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,773 
64.87 
582
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,339 
67.19 
582
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
1,445 
53.40 
582
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
1,212 
73.32 
582
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
2,227 
61.27 
582
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,766 
62.01 
582
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
1,002 
63.06 
582
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
392 
19.78 
582
  นาคู  นาคู
60
2,236 
1,118 
50.00 
582
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
856 
54.73 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.9 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 6 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 33.33