ระดับอำเภอ
KPI 3.9.1ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจจอประสาทตาผิดปกติ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
583
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
30
3,059 
79 
2.58 
583
  นามน  นามน
30
931 
0.54 
583
  กมลาไสย  กมลาไสย
30
2,448 
113 
4.62 
583
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
30
740 
27 
3.65 
583
  ร่องคำ  ร่องคำ
30
596 
37 
6.21 
583
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
30
1,824 
13 
0.71 
583
  เขาวง  เขาวง
30
1,352 
64 
4.73 
583
  ยางตลาด  ยางตลาด
30
3,196 
29 
0.91 
583
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
30
1,773 
0.11 
583
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
30
1,339 
26 
1.94 
583
  คำม่วง  คำม่วง
30
1,445 
91 
6.30 
583
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
30
1,212 
38 
3.14 
583
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
30
2,227 
223 
10.01 
583
  สมเด็จ  สมเด็จ
30
1,766 
19 
1.08 
583
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
30
1,002 
18 
1.80 
583
  สามชัย  สามชัย
30
392 
0.00 
583
  นาคู  นาคู
30
1,118 
11 
0.98 
583
  ดอนจาน  ดอนจาน
30
856 
0.70 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.9.1ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจจอประสาทตาผิดปกติ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100