ระดับอำเภอ
KPI 3.10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
584
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
3,687 
55.55 
584
  นามน  นามน
60
1,567 
963 
61.46 
584
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
2,600 
57.82 
584
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
916 
58.53 
584
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
652 
56.79 
584
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
1,788 
31.10 
584
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
1,378 
50.92 
584
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
3,350 
47.07 
584
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,915 
70.07 
584
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,212 
60.81 
584
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
1,460 
53.95 
584
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
1,342 
81.19 
584
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
2,427 
66.77 
584
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,895 
66.54 
584
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
1,089 
68.53 
584
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
398 
20.08 
584
  นาคู  นาคู
60
2,236 
1,268 
56.71 
584
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
1,062 
67.90 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 8 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 44.44