ระดับอำเภอ
KPI 3.10.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจเท้าผิดปกติ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
585
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
25
3,687 
481 
13.05 
585
  นามน  นามน
25
963 
14 
1.45 
585
  กมลาไสย  กมลาไสย
25
2,600 
130 
5.00 
585
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
25
916 
39 
4.26 
585
  ร่องคำ  ร่องคำ
25
652 
0.31 
585
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
25
1,788 
73 
4.08 
585
  เขาวง  เขาวง
25
1,378 
10 
0.73 
585
  ยางตลาด  ยางตลาด
25
3,350 
185 
5.52 
585
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
25
1,915 
146 
7.62 
585
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
25
1,212 
43 
3.55 
585
  คำม่วง  คำม่วง
25
1,460 
110 
7.53 
585
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
25
1,342 
35 
2.61 
585
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
25
2,427 
121 
4.99 
585
  สมเด็จ  สมเด็จ
25
1,895 
80 
4.22 
585
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
25
1,089 
75 
6.89 
585
  สามชัย  สามชัย
25
398 
0.25 
585
  นาคู  นาคู
25
1,268 
28 
2.21 
585
  ดอนจาน  ดอนจาน
25
1,062 
14 
1.32 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.10.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจเท้าผิดปกติ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100