ระดับอำเภอ
KPI 3.10.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
586
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
6,637 
222 
3.34 
586
  นามน  นามน
5
1,567 
68 
4.34 
586
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,497 
86 
1.91 
586
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,565 
18 
1.15 
586
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
1,148 
27 
2.35 
586
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,749 
444 
7.72 
586
  เขาวง  เขาวง
5
2,706 
191 
7.06 
586
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
7,117 
106 
1.49 
586
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,733 
55 
2.01 
586
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,993 
54 
2.71 
586
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,706 
77 
2.85 
586
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,653 
74 
4.48 
586
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
3,635 
173 
4.76 
586
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,848 
49 
1.72 
586
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,589 
90 
5.66 
586
  สามชัย  สามชัย
5
1,982 
31 
1.56 
586
  นาคู  นาคู
5
2,236 
168 
7.51 
586
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
1,564 
24 
1.53 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.10.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 14 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 77.78