ระดับอำเภอ
KPI 3.11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
587
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
2,542 
38.30 
587
  นามน  นามน
60
1,567 
190 
12.13 
587
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
1,732 
38.51 
587
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
582 
37.19 
587
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
413 
35.98 
587
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
1,923 
33.45 
587
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
796 
29.42 
587
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
2,347 
32.98 
587
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,412 
51.66 
587
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,051 
52.73 
587
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
667 
24.65 
587
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
311 
18.81 
587
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
1,419 
39.04 
587
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,254 
44.03 
587
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
312 
19.63 
587
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
182 
9.18 
587
  นาคู  นาคู
60
2,236 
892 
39.89 
587
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
266 
17.01 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100