ระดับอำเภอ
KPI 3.11.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
589
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
100
310 
99 
31.94 
589
  นามน  นามน
100
0.00 
589
  กมลาไสย  กมลาไสย
100
94 
77 
81.91 
589
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
100
94 
63 
67.02 
589
  ร่องคำ  ร่องคำ
100
175 
158 
90.29 
589
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
100
391 
193 
49.36 
589
  เขาวง  เขาวง
100
68 
18 
26.47 
589
  ยางตลาด  ยางตลาด
100
935 
407 
43.53 
589
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
100
1,095 
771 
70.41 
589
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
100
0.00 
589
  คำม่วง  คำม่วง
100
267 
207 
77.53 
589
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
100
14 
14.29 
589
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
100
528 
164 
31.06 
589
  สมเด็จ  สมเด็จ
100
35 
25 
71.43 
589
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
100
42 
19 
45.24 
589
  สามชัย  สามชัย
100
50.00 
589
  นาคู  นาคู
100
31 
29.03 
589
  ดอนจาน  ดอนจาน
100
57 
17 
29.82 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.11.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100