ระดับอำเภอ
KPI 3.12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต(ตรวจCreatinine)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
590
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
3,836 
57.80 
590
  นามน  นามน
60
1,567 
490 
31.27 
590
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
2,506 
55.73 
590
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
895 
57.19 
590
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
733 
63.85 
590
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
2,474 
43.03 
590
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
594 
21.95 
590
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
2,750 
38.64 
590
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,531 
56.02 
590
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,099 
55.14 
590
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
793 
29.31 
590
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
442 
26.74 
590
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
1,557 
42.83 
590
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,777 
62.39 
590
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
905 
56.95 
590
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
96 
4.84 
590
  นาคู  นาคู
60
2,236 
1,282 
57.33 
590
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
867 
55.43 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต(ตรวจCreatinine) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 2 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 16 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 11.11