ระดับอำเภอ
KPI 3.12.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR >= 90 (Stage 1)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
592
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
2,423 
879 
36.28 
592
  นามน  นามน
20
213 
67 
31.46 
592
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
1,146 
220 
19.20 
592
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
491 
35 
7.13 
592
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
0.00 
592
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
760 
196 
25.79 
592
  เขาวง  เขาวง
20
804 
129 
16.04 
592
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
1,147 
255 
22.23 
592
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
448 
125 
27.90 
592
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
273 
45 
16.48 
592
  คำม่วง  คำม่วง
20
892 
219 
24.55 
592
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
284 
40 
14.08 
592
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
163 
41 
25.15 
592
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
1,038 
247 
23.80 
592
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
682 
145 
21.26 
592
  สามชัย  สามชัย
20
0.00 
592
  นาคู  นาคู
20
684 
127 
18.57 
592
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
333 
121 
36.34 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR >= 90 (Stage 1) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 8 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 44.44