ระดับอำเภอ
KPI 3.12.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 60-89 (Stage 2)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
593
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
30
2,423 
471 
19.44 
593
  นามน  นามน
30
213 
39 
18.31 
593
  กมลาไสย  กมลาไสย
30
1,146 
241 
21.03 
593
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
30
491 
132 
26.88 
593
  ร่องคำ  ร่องคำ
30
0.00 
593
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
30
760 
141 
18.55 
593
  เขาวง  เขาวง
30
804 
149 
18.53 
593
  ยางตลาด  ยางตลาด
30
1,147 
247 
21.53 
593
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
30
448 
60 
13.39 
593
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
30
273 
66 
24.18 
593
  คำม่วง  คำม่วง
30
892 
141 
15.81 
593
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
30
284 
59 
20.77 
593
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
30
163 
35 
21.47 
593
  สมเด็จ  สมเด็จ
30
1,038 
160 
15.41 
593
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
30
682 
93 
13.64 
593
  สามชัย  สามชัย
30
0.00 
593
  นาคู  นาคู
30
684 
130 
19.01 
593
  ดอนจาน  ดอนจาน
30
333 
85 
25.53 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 60-89 (Stage 2) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100