ระดับอำเภอ
KPI 3.12.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 30-59 (Stage 3)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
594
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
2,423 
264 
10.90 
594
  นามน  นามน
50
213 
21 
9.86 
594
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
1,146 
139 
12.13 
594
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
491 
117 
23.83 
594
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
594
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
760 
112 
14.74 
594
  เขาวง  เขาวง
50
804 
147 
18.28 
594
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
1,147 
166 
14.47 
594
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
448 
72 
16.07 
594
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
273 
33 
12.09 
594
  คำม่วง  คำม่วง
50
892 
103 
11.55 
594
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
284 
52 
18.31 
594
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
163 
22 
13.50 
594
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
1,038 
86 
8.29 
594
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
682 
62 
9.09 
594
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
594
  นาคู  นาคู
50
684 
99 
14.47 
594
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
333 
40 
12.01 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 30-59 (Stage 3) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100