ระดับอำเภอ
KPI 3.12.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 15-29 (Stage 4)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
595
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
30
2,423 
46 
1.90 
595
  นามน  นามน
30
213 
1.88 
595
  กมลาไสย  กมลาไสย
30
1,146 
24 
2.09 
595
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
30
491 
1.22 
595
  ร่องคำ  ร่องคำ
30
0.00 
595
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
30
760 
12 
1.58 
595
  เขาวง  เขาวง
30
804 
42 
5.22 
595
  ยางตลาด  ยางตลาด
30
1,147 
28 
2.44 
595
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
30
448 
1.56 
595
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
30
273 
2.56 
595
  คำม่วง  คำม่วง
30
892 
33 
3.70 
595
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
30
284 
11 
3.87 
595
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
30
163 
2.45 
595
  สมเด็จ  สมเด็จ
30
1,038 
14 
1.35 
595
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
30
682 
10 
1.47 
595
  สามชัย  สามชัย
30
0.00 
595
  นาคู  นาคู
30
684 
14 
2.05 
595
  ดอนจาน  ดอนจาน
30
333 
1.50 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 15-29 (Stage 4) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100