ระดับอำเภอ
KPI 3.12.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR < 15 (Stage 5)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
596
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
2,423 
20 
0.83 
596
  นามน  นามน
20
213 
2.35 
596
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
1,146 
16 
1.40 
596
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
491 
0.00 
596
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
100.00 
596
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
760 
14 
1.84 
596
  เขาวง  เขาวง
20
804 
17 
2.11 
596
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
1,147 
20 
1.74 
596
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
448 
1.34 
596
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
273 
0.37 
596
  คำม่วง  คำม่วง
20
892 
17 
1.91 
596
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
284 
3.17 
596
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
163 
2.45 
596
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
1,038 
18 
1.73 
596
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
682 
118 
17.30 
596
  สามชัย  สามชัย
20
0.00 
596
  นาคู  นาคู
20
684 
0.73 
596
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
333 
0.90 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.12.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR < 15 (Stage 5) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44