ระดับอำเภอ
KPI 3.14 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
599
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
3,157 
47.57 
599
  นามน  นามน
60
1,567 
224 
14.29 
599
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
1,831 
40.72 
599
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
805 
51.44 
599
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
431 
37.54 
599
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
2,329 
40.51 
599
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
1,302 
48.12 
599
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
1,971 
27.69 
599
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,371 
50.16 
599
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,011 
50.73 
599
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
826 
30.52 
599
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
374 
22.63 
599
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
1,356 
37.30 
599
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,516 
53.23 
599
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
56 
3.52 
599
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
14 
0.71 
599
  นาคู  นาคู
60
2,236 
497 
22.23 
599
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
268 
17.14 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.14 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100