ระดับอำเภอ
KPI 3.14.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C < 7 %

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
600
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
3,157 
1,446 
45.80 
600
  นามน  นามน
40
224 
29 
12.95 
600
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
1,831 
537 
29.33 
600
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
805 
101 
12.55 
600
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
431 
68 
15.78 
600
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
2,329 
33 
1.42 
600
  เขาวง  เขาวง
40
1,302 
71 
5.45 
600
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
1,971 
157 
7.97 
600
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
1,371 
0.15 
600
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
1,011 
52 
5.14 
600
  คำม่วง  คำม่วง
40
826 
202 
24.46 
600
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
374 
1.60 
600
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
1,356 
53 
3.91 
600
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
1,516 
549 
36.21 
600
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
56 
26 
46.43 
600
  สามชัย  สามชัย
40
14 
28.57 
600
  นาคู  นาคู
40
497 
54 
10.87 
600
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
268 
16 
5.97 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.14.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C < 7 % จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 2 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 16 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 11.11