ระดับอำเภอ
KPI 3.15ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ LDL ประจำปี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
601
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
6,637 
3,475 
52.36 
601
  นามน  นามน
60
1,567 
432 
27.57 
601
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,497 
1,912 
42.52 
601
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,565 
771 
49.27 
601
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
1,148 
718 
62.54 
601
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,749 
2,012 
35.00 
601
  เขาวง  เขาวง
60
2,706 
1,536 
56.76 
601
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
7,117 
2,302 
32.35 
601
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,733 
1,460 
53.42 
601
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,993 
1,080 
54.19 
601
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,706 
1,011 
37.36 
601
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,653 
410 
24.80 
601
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
3,635 
1,489 
40.96 
601
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,848 
1,596 
56.04 
601
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,589 
857 
53.93 
601
  สามชัย  สามชัย
60
1,982 
21 
1.06 
601
  นาคู  นาคู
60
2,236 
1,236 
55.28 
601
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
1,564 
437 
27.94 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.15ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ LDL ประจำปี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 1 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 5.56