ระดับอำเภอ
KPI 3.15.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ LDL < 100 mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
602
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
3,475 
1,466 
42.19 
602
  นามน  นามน
40
432 
84 
19.44 
602
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
1,912 
824 
43.10 
602
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
771 
130 
16.86 
602
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
718 
135 
18.80 
602
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
2,012 
159 
7.90 
602
  เขาวง  เขาวง
40
1,536 
258 
16.80 
602
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
2,302 
468 
20.33 
602
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
1,460 
312 
21.37 
602
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
1,080 
171 
15.83 
602
  คำม่วง  คำม่วง
40
1,011 
360 
35.61 
602
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
410 
39 
9.51 
602
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
1,489 
565 
37.94 
602
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
1,596 
1,196 
74.94 
602
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
857 
214 
24.97 
602
  สามชัย  สามชัย
40
21 
19.05 
602
  นาคู  นาคู
40
1,236 
240 
19.42 
602
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
437 
231 
52.86 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.15.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ LDL < 100 mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 4 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 14 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 22.22