ระดับอำเภอ
KPI 3.16 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia และ Hyperglycemia

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
603
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
6,637 
127 
1.91 
603
  นามน  นามน
2
1,567 
27 
1.72 
603
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
4,497 
80 
1.78 
603
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
1,565 
28 
1.79 
603
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
1,148 
27 
2.35 
603
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
5,749 
82 
1.43 
603
  เขาวง  เขาวง
2
2,706 
89 
3.29 
603
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
7,117 
131 
1.84 
603
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
2,733 
69 
2.52 
603
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
1,993 
54 
2.71 
603
  คำม่วง  คำม่วง
2
2,706 
72 
2.66 
603
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
1,653 
52 
3.15 
603
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
3,635 
74 
2.04 
603
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
2,848 
89 
3.13 
603
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,589 
28 
1.76 
603
  สามชัย  สามชัย
2
1,982 
29 
1.46 
603
  นาคู  นาคู
2
2,236 
49 
2.19 
603
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
1,564 
18 
1.15 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.16 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia และ Hyperglycemia จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 9 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 50.00