ระดับอำเภอ
KPI 3.16.1 อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
604
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
6,637 
118 
1.78 
604
  นามน  นามน
2
1,567 
18 
1.15 
604
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
4,497 
66 
1.47 
604
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
1,565 
24 
1.53 
604
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
1,148 
26 
2.26 
604
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
5,749 
72 
1.25 
604
  เขาวง  เขาวง
2
2,706 
76 
2.81 
604
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
7,117 
130 
1.83 
604
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
2,733 
65 
2.38 
604
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
1,993 
51 
2.56 
604
  คำม่วง  คำม่วง
2
2,706 
60 
2.22 
604
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
1,653 
47 
2.84 
604
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
3,635 
72 
1.98 
604
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
2,848 
82 
2.88 
604
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,589 
24 
1.51 
604
  สามชัย  สามชัย
2
1,982 
25 
1.26 
604
  นาคู  นาคู
2
2,236 
44 
1.97 
604
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
1,564 
17 
1.09 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.16.1 อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 11 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 61.11