ระดับอำเภอ
KPI 3.17.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยในด้วยแผลที่เท้ารายใหม่ในปี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
608
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
6,113 
31 
0.51 
608
  นามน  นามน
2
1,407 
33 
2.35 
608
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
4,257 
45 
1.06 
608
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
1,467 
0.41 
608
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
1,046 
16 
1.53 
608
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
5,715 
88 
1.54 
608
  เขาวง  เขาวง
2
2,554 
57 
2.23 
608
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
6,879 
48 
0.70 
608
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
2,538 
15 
0.59 
608
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
2,075 
0.43 
608
  คำม่วง  คำม่วง
2
2,640 
20 
0.76 
608
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
1,605 
28 
1.74 
608
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
2,987 
47 
1.57 
608
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
3,206 
42 
1.31 
608
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,532 
19 
1.24 
608
  สามชัย  สามชัย
2
1,760 
0.28 
608
  นาคู  นาคู
2
1,960 
25 
1.28 
608
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
1,382 
0.14 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.17.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยในด้วยแผลที่เท้ารายใหม่ในปี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 88.89