ระดับอำเภอ
KPI 3.18 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
609
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
6,637 
0.00 
609
  นามน  นามน
50
1,567 
0.00 
609
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
4,497 
0.00 
609
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
1,565 
0.00 
609
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
1,148 
0.00 
609
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
5,749 
0.00 
609
  เขาวง  เขาวง
50
2,706 
0.00 
609
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
7,117 
0.00 
609
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
2,733 
0.00 
609
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
1,993 
0.00 
609
  คำม่วง  คำม่วง
50
2,706 
0.00 
609
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
1,653 
0.00 
609
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
3,635 
0.00 
609
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
2,848 
0.00 
609
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
1,589 
0.00 
609
  สามชัย  สามชัย
50
1,982 
0.00 
609
  นาคู  นาคู
50
2,236 
0.00 
609
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
1,564 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.18 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100