ระดับอำเภอ
KPI 4.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
616
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
6000
120,408 
4,458 
3702.41 
616
  นามน  นามน
6000
37,033 
858 
2316.85 
616
  กมลาไสย  กมลาไสย
6000
64,908 
4,150 
6393.66 
616
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
6000
24,092 
1,415 
5873.32 
616
  ร่องคำ  ร่องคำ
6000
14,658 
858 
5853.46 
616
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
6000
82,857 
5,812 
7014.49 
616
  เขาวง  เขาวง
6000
30,560 
2,939 
9617.15 
616
  ยางตลาด  ยางตลาด
6000
115,709 
4,868 
4207.11 
616
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
6000
45,387 
3,524 
7764.34 
616
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
6000
35,219 
1,714 
4866.69 
616
  คำม่วง  คำม่วง
6000
41,093 
2,774 
6750.54 
616
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
6000
37,043 
1,317 
3555.33 
616
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
6000
66,809 
1,741 
2605.94 
616
  สมเด็จ  สมเด็จ
6000
63,843 
2,870 
4495.40 
616
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
6000
27,993 
1,640 
5858.61 
616
  สามชัย  สามชัย
6000
21,753 
1,214 
5580.84 
616
  นาคู  นาคู
6000
27,174 
2,147 
7900.93 
616
  ดอนจาน  ดอนจาน
6000
26,158 
738 
2821.32 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 12 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 66.67