ระดับอำเภอ
KPI 4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
617
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,458 
4,298 
96.41 
617
  นามน  นามน
60
858 
811 
94.52 
617
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,150 
4,016 
96.77 
617
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,415 
1,380 
97.53 
617
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
858 
697 
81.24 
617
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,812 
5,609 
96.51 
617
  เขาวง  เขาวง
60
2,939 
2,812 
95.68 
617
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
4,868 
4,622 
94.95 
617
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
3,524 
3,413 
96.85 
617
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,714 
1,656 
96.62 
617
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,774 
2,631 
94.84 
617
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,317 
1,252 
95.06 
617
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,741 
1,693 
97.24 
617
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,870 
2,785 
97.04 
617
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,640 
1,578 
96.22 
617
  สามชัย  สามชัย
60
1,214 
1,210 
99.67 
617
  นาคู  นาคู
60
2,147 
2,075 
96.65 
617
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
738 
717 
97.15 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100