ระดับอำเภอ
KPI 4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
618
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
4,458 
160 
3.59 
618
  นามน  นามน
40
858 
47 
5.48 
618
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
4,150 
134 
3.23 
618
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
1,415 
35 
2.47 
618
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
858 
161 
18.76 
618
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
5,812 
203 
3.49 
618
  เขาวง  เขาวง
40
2,939 
127 
4.32 
618
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
4,868 
246 
5.05 
618
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
3,524 
111 
3.15 
618
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
1,714 
58 
3.38 
618
  คำม่วง  คำม่วง
40
2,774 
143 
5.16 
618
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
1,317 
65 
4.94 
618
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
1,741 
48 
2.76 
618
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
2,870 
85 
2.96 
618
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
1,640 
62 
3.78 
618
  สามชัย  สามชัย
40
1,214 
0.33 
618
  นาคู  นาคู
40
2,147 
72 
3.35 
618
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
738 
21 
2.85 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100