ระดับอำเภอ
KPI 4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
619
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
4,458 
57 
1.28 
619
  นามน  นามน
20
858 
0.00 
619
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
4,150 
26 
0.63 
619
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
1,415 
14 
0.99 
619
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
858 
126 
14.69 
619
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
5,812 
0.09 
619
  เขาวง  เขาวง
20
2,939 
0.20 
619
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
4,868 
91 
1.87 
619
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
3,524 
0.14 
619
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
1,714 
0.12 
619
  คำม่วง  คำม่วง
20
2,774 
62 
2.24 
619
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
1,317 
0.08 
619
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
1,741 
0.00 
619
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
2,870 
0.21 
619
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
1,640 
0.00 
619
  สามชัย  สามชัย
20
1,214 
0.16 
619
  นาคู  นาคู
20
2,147 
10 
0.47 
619
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
738 
0.27 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100