ระดับอำเภอ
KPI 4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
620
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
4,458 
32 
0.72 
620
  นามน  นามน
5
858 
0.23 
620
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,150 
15 
0.36 
620
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,415 
0.21 
620
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
858 
18 
2.10 
620
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,812 
28 
0.48 
620
  เขาวง  เขาวง
5
2,939 
0.20 
620
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
4,868 
29 
0.60 
620
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
3,524 
22 
0.62 
620
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,714 
0.35 
620
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,774 
0.18 
620
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,317 
0.38 
620
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,741 
0.34 
620
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,870 
15 
0.52 
620
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,640 
0.55 
620
  สามชัย  สามชัย
5
1,214 
0.00 
620
  นาคู  นาคู
5
2,147 
16 
0.75 
620
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
738 
0.54 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100