ระดับอำเภอ
KPI 4.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
621
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
4,458 
45 
1.01 
621
  นามน  นามน
5
858 
20 
2.33 
621
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,150 
47 
1.13 
621
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,415 
13 
0.92 
621
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
858 
17 
1.98 
621
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,812 
102 
1.75 
621
  เขาวง  เขาวง
5
2,939 
44 
1.50 
621
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
4,868 
68 
1.40 
621
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
3,524 
44 
1.25 
621
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,714 
21 
1.23 
621
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,774 
31 
1.12 
621
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,317 
22 
1.67 
621
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,741 
21 
1.21 
621
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,870 
43 
1.50 
621
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,640 
21 
1.28 
621
  สามชัย  สามชัย
5
1,214 
0.00 
621
  นาคู  นาคู
5
2,147 
19 
0.88 
621
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
738 
0.81 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100