ระดับอำเภอ
KPI 4.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
622
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
4,458 
21 
0.47 
622
  นามน  นามน
5
858 
0.70 
622
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
4,150 
0.14 
622
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,415 
0.00 
622
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
858 
15 
1.75 
622
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
5,812 
0.14 
622
  เขาวง  เขาวง
5
2,939 
11 
0.37 
622
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
4,868 
20 
0.41 
622
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
3,524 
0.11 
622
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,714 
0.23 
622
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,774 
13 
0.47 
622
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,317 
0.46 
622
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,741 
0.17 
622
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,870 
0.24 
622
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,640 
0.18 
622
  สามชัย  สามชัย
5
1,214 
0.00 
622
  นาคู  นาคู
5
2,147 
0.09 
622
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
738 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100