ระดับอำเภอ
KPI 4.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
623
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
8
120,408 
457 
0.38 
623
  นามน  นามน
8
37,033 
66 
0.18 
623
  กมลาไสย  กมลาไสย
8
64,908 
147 
0.23 
623
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
8
24,092 
36 
0.15 
623
  ร่องคำ  ร่องคำ
8
14,658 
26 
0.18 
623
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
8
82,857 
243 
0.29 
623
  เขาวง  เขาวง
8
30,560 
130 
0.43 
623
  ยางตลาด  ยางตลาด
8
115,709 
284 
0.25 
623
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
8
45,387 
146 
0.32 
623
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
8
35,219 
99 
0.28 
623
  คำม่วง  คำม่วง
8
41,093 
301 
0.73 
623
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
8
37,043 
194 
0.52 
623
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
8
66,809 
187 
0.28 
623
  สมเด็จ  สมเด็จ
8
63,843 
116 
0.18 
623
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
8
27,993 
36 
0.13 
623
  สามชัย  สามชัย
8
21,753 
107 
0.49 
623
  นาคู  นาคู
8
27,174 
69 
0.25 
623
  ดอนจาน  ดอนจาน
8
26,158 
51 
0.19 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100