ระดับอำเภอ
KPI 4.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
625
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
4,458 
312 
7.00 
625
  นามน  นามน
50
858 
0.00 
625
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
4,150 
0.00 
625
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
1,415 
0.00 
625
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
858 
0.00 
625
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
5,812 
0.00 
625
  เขาวง  เขาวง
50
2,939 
0.00 
625
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
4,868 
0.00 
625
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
3,524 
0.00 
625
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
1,714 
0.00 
625
  คำม่วง  คำม่วง
50
2,774 
0.00 
625
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
1,317 
0.00 
625
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
1,741 
0.00 
625
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
2,870 
0.00 
625
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
1,640 
0.00 
625
  สามชัย  สามชัย
50
1,214 
0.00 
625
  นาคู  นาคู
50
2,147 
0.00 
625
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
738 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100