ระดับอำเภอ
KPI 4.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
630
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,458 
133 
2.98 
630
  นามน  นามน
60
858 
0.00 
630
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,150 
58 
1.40 
630
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,415 
0.35 
630
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
858 
0.70 
630
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,812 
235 
4.04 
630
  เขาวง  เขาวง
60
2,939 
0.14 
630
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
4,868 
20 
0.41 
630
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
3,524 
37 
1.05 
630
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,714 
254 
14.82 
630
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,774 
46 
1.66 
630
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,317 
80 
6.07 
630
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,741 
13 
0.75 
630
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,870 
0.07 
630
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,640 
131 
7.99 
630
  สามชัย  สามชัย
60
1,214 
10 
0.82 
630
  นาคู  นาคู
60
2,147 
19 
0.88 
630
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
738 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100