ระดับอำเภอ
KPI 4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ >=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
632
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
100
58 
28 
48.28 
632
  นามน  นามน
100
0.00 
632
  กมลาไสย  กมลาไสย
100
113 
83 
73.45 
632
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
100
64 
47 
73.44 
632
  ร่องคำ  ร่องคำ
100
63 
61 
96.83 
632
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
100
131 
77 
58.78 
632
  เขาวง  เขาวง
100
41 
11 
26.83 
632
  ยางตลาด  ยางตลาด
100
150 
112 
74.67 
632
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
100
470 
296 
62.98 
632
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
100
0.00 
632
  คำม่วง  คำม่วง
100
100.00 
632
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
100
0.00 
632
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
100
21 
10 
47.62 
632
  สมเด็จ  สมเด็จ
100
87.50 
632
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
100
0.00 
632
  สามชัย  สามชัย
100
0.00 
632
  นาคู  นาคู
100
23 
30.43 
632
  ดอนจาน  ดอนจาน
100
25 
13 
52.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ >=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 1 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 5.56