ระดับอำเภอ
KPI 4.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
633
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,458 
1,598 
35.85 
633
  นามน  นามน
60
858 
96 
11.19 
633
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,150 
984 
23.71 
633
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,415 
375 
26.50 
633
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
858 
367 
42.77 
633
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,812 
842 
14.49 
633
  เขาวง  เขาวง
60
2,939 
550 
18.71 
633
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
4,868 
871 
17.89 
633
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
3,524 
897 
25.45 
633
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,714 
271 
15.81 
633
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,774 
532 
19.18 
633
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,317 
165 
12.53 
633
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,741 
759 
43.60 
633
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,870 
843 
29.37 
633
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,640 
539 
32.87 
633
  สามชัย  สามชัย
60
1,214 
0.49 
633
  นาคู  นาคู
60
2,147 
544 
25.34 
633
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
738 
210 
28.46 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100