ระดับอำเภอ
KPI 4.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
635
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,486 
699 
47.04 
635
  นามน  นามน
50
91 
38 
41.76 
635
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
889 
291 
32.73 
635
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
372 
29 
7.80 
635
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
635
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
592 
192 
32.43 
635
  เขาวง  เขาวง
50
505 
122 
24.16 
635
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
803 
268 
33.37 
635
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
398 
172 
43.22 
635
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
245 
76 
31.02 
635
  คำม่วง  คำม่วง
50
679 
274 
40.35 
635
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
182 
34 
18.68 
635
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
88 
30 
34.09 
635
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
781 
336 
43.02 
635
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
432 
133 
30.79 
635
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
635
  นาคู  นาคู
50
475 
129 
27.16 
635
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
205 
83 
40.49 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100