ระดับอำเภอ
KPI 4.6.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
636
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,486 
511 
34.39 
636
  นามน  นามน
50
91 
36 
39.56 
636
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
889 
346 
38.92 
636
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
372 
175 
47.04 
636
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
636
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
592 
214 
36.15 
636
  เขาวง  เขาวง
50
505 
163 
32.28 
636
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
803 
315 
39.23 
636
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
398 
108 
27.14 
636
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
245 
106 
43.27 
636
  คำม่วง  คำม่วง
50
679 
205 
30.19 
636
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
182 
88 
48.35 
636
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
88 
34 
38.64 
636
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
781 
266 
34.06 
636
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
432 
117 
27.08 
636
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
636
  นาคู  นาคู
50
475 
185 
38.95 
636
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
205 
70 
34.15 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100