ระดับอำเภอ
KPI 4.6.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
637
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,486 
228 
15.34 
637
  นามน  นามน
50
91 
12 
13.19 
637
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
889 
173 
19.46 
637
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
372 
151 
40.59 
637
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
637
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
592 
137 
23.14 
637
  เขาวง  เขาวง
50
505 
152 
30.10 
637
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
803 
167 
20.80 
637
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
398 
92 
23.12 
637
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
245 
46 
18.78 
637
  คำม่วง  คำม่วง
50
679 
129 
19.00 
637
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
182 
39 
21.43 
637
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
88 
16 
18.18 
637
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
781 
115 
14.72 
637
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
432 
57 
13.19 
637
  สามชัย  สามชัย
50
100.00 
637
  นาคู  นาคู
50
475 
122 
25.68 
637
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
205 
35 
17.07 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44