ระดับอำเภอ
KPI 4.6.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
638
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,486 
34 
2.29 
638
  นามน  นามน
50
91 
2.20 
638
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
889 
29 
3.26 
638
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
372 
0.81 
638
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
638
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
592 
19 
3.21 
638
  เขาวง  เขาวง
50
505 
34 
6.73 
638
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
803 
25 
3.11 
638
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
398 
10 
2.51 
638
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
245 
3.67 
638
  คำม่วง  คำม่วง
50
679 
39 
5.74 
638
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
182 
3.30 
638
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
88 
3.41 
638
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
781 
20 
2.56 
638
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
432 
1.62 
638
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
638
  นาคู  นาคู
50
475 
20 
4.21 
638
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
205 
2.93 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100