ระดับอำเภอ
KPI 4.6.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
639
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,486 
13 
0.87 
639
  นามน  นามน
50
91 
0.00 
639
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
889 
21 
2.36 
639
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
372 
0.00 
639
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
100.00 
639
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
592 
18 
3.04 
639
  เขาวง  เขาวง
50
505 
15 
2.97 
639
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
803 
18 
2.24 
639
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
398 
1.76 
639
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
245 
0.41 
639
  คำม่วง  คำม่วง
50
679 
19 
2.80 
639
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
182 
10 
5.49 
639
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
88 
3.41 
639
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
781 
18 
2.30 
639
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
432 
106 
24.54 
639
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
639
  นาคู  นาคู
50
475 
1.47 
639
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
205 
1.46 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.6.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44