ระดับอำเภอ
KPI 4.7 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
640
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,261 
1,601 
37.57 
640
  นามน  นามน
60
854 
86 
10.07 
640
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
4,116 
822 
19.97 
640
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,407 
371 
26.37 
640
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
833 
358 
42.98 
640
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
5,246 
647 
12.33 
640
  เขาวง  เขาวง
60
2,053 
559 
27.23 
640
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
4,774 
797 
16.69 
640
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
3,515 
923 
26.26 
640
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,632 
241 
14.77 
640
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,745 
658 
23.97 
640
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,305 
141 
10.80 
640
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,732 
744 
42.96 
640
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,653 
804 
30.31 
640
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,611 
494 
30.66 
640
  สามชัย  สามชัย
60
1,211 
0.08 
640
  นาคู  นาคู
60
2,061 
484 
23.48 
640
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
733 
108 
14.73 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.7 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100