ระดับอำเภอ
KPI 4.7.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
641
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
1,601 
620 
38.73 
641
  นามน  นามน
40
86 
30 
34.88 
641
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
822 
284 
34.55 
641
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
371 
175 
47.17 
641
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
358 
170 
47.49 
641
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
647 
278 
42.97 
641
  เขาวง  เขาวง
40
559 
277 
49.55 
641
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
797 
328 
41.15 
641
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
923 
495 
53.63 
641
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
241 
79 
32.78 
641
  คำม่วง  คำม่วง
40
658 
258 
39.21 
641
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
141 
73 
51.77 
641
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
744 
429 
57.66 
641
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
804 
322 
40.05 
641
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
494 
87 
17.61 
641
  สามชัย  สามชัย
40
0.00 
641
  นาคู  นาคู
40
484 
123 
25.41 
641
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
108 
49 
45.37 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.7.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 10 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 55.56